Anadolu ve Kilise Tarihi

Bergama Kilisesi

Bergama, imparatora tapınan sapkın bir tarikatın Anadolu’daki merkeziydi. “Şeytanın tahtı oradadır” sözüyle Zeus Tapınağı, Askle-pion Sunağı, Dionisios onuruna yapılmış olan kült tanımlanmak istenmiştir.

İzmir Kilisesi

İzmir, Ege’nin batı kıyısında yer alan bir kenttir. Agora adı veri-len antik pazar meydanı vardır. Yuhanna dönemindeki İzmir, As-ya’da gururlu ve güzel bir kentti. İnsanlar İzmir için Asya’nın ger-danı, tacı, çiçeği derdi.

Efes Kilisesi

Efes, bugün İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı antik bir yerdir. Efes Kenti, İsa’dan önce Grek ve Roma yönetimi altındaydı. Efes, Roma İmparatorluğu’nun büyük kentidir. Roma dünyasının doğu dünyasıyla bağlantı noktasıydı. Domitianus Tapınağı, Tiranus Çeşmesi,...

1. Sıradan bir din mi?

İsa’nın ölümünde, gömülmesinde ve dirilişinde görüldüğü gibi, odağında Tanrı’nın açıkça aşağılandığı tarihsel bir olayın yer aldığı tek göksel din Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık aynı zamanda insanın kendini Tanrı’ya makbul kılmak için yaptığı iyilikler yerine,...

2. Anadolu ve Kutsal Topraklar

Kutsal Topraklardan söz edildiği zaman çoğu kişinin ak­ lına Filistin ve İsrail gelir; aslında İncil açısından baktığı­mızda Türkiye de kutsal bir yerdir. Tevrat dönemiyle olan bağlantıyı düşünmesek bile, Türkiye’nin İncil’le yakın bir ilişkisi vardır. İsa’nın ilk...

3. Tanrı, Kutsal Ruh ve insan

İncil’in ilk dört bölümüyle bunların hemen arkasında yer alan Elçilerin İşleri bölümünde kaydedilen kilise tarihi göste­riyor ki, Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla seçtiği kişilerin haya­tında etkin olan bir Tanrı’dır. İnsanların yaşamına yakından bakmak çok önemlidir ve...

4. Yasadan Lütfa

Elçilerin İşleri bölümünde Hıristiyanlığın merkezinin Kudüs’ten Antakya’ya kaydığı anlatılır. Bundan sonraki öğretinin odağında Kutsal Yasa yerine lütuf, ayinler yerine Tanrı’yla olan kişisel ilişki vardır. Yaklaşımda kökten bir değişim söz konusudur; ayinsel...

5. Kilise ve gelenek

İsa ve ilk kilise, yanlış öğretileri düzeltmek için çok zaman ve emek harcadılar. İnsanın, Kutsal Yasa’nın gereklerini yerine getirmek ya da öngörülen ayinlere katılmakla doğru kişi olabileceğini ileri süren geleneksel görüşlere karşı geldiler. Yahudi bir aileden...

6. Roma İmparatorluğu ve Hıristiyanlık

İlk Elçiler’in döneminde (İ.S. 33-70) Roma İmparatorluğu hem siyasal hem de askeri bakımdan egemenliğini kabul ettirmişti. Roma kendi sınırları içindeki Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa hoşgörülü davrandı. Yahudi milliyetçilerin ayaklanması üzerine Roma İ.S. 70 yılında...

7. Benimsenme, zafer ve yozlaşma

Konstantin'in İ.S. 312’de Hıristiyanlığı kabul etmesi Hıristiyan Roma İmparatorluğu’nun başlangıcı sayılır. İstanbul,Roma dünyasının merkezi haline geldi; Hıristiyanlık da siyasal ve kurumsal bir nitelik kazandı. Çok geçmeden Roma piskoposu (Papa), Batı dünyasındaki...